Home 》 Local Information 》 Contact Us
  About Shanghai
  About Venue
  Local Transportation
  Contact Us
AOSPR 2017 Program Director:
 
Dr. Yumin Zhong, Dr. Jinglei Wang
Tel: +86 18916092031
Email: secretariat@aospr2017.org 

AOSPR 2017 Scientific Congress Secretariat:

305, Kunyang Int'l Business Plaza 
798 Zhaojiabang Rd. 
Shanghai, 200031, P.R. China
Freya CAO, Tristan DAI 
Tel: +86 21 6445 3107 *804
Fax: +86 21 6445 3106
Email:  secretariat@aospr2017.org